school26
 
Ласкаво просимо до знайомства з нашою школою!

Методична робота

Напрямки роботи та завдання закладу на 2020-2021 навчальний рік


Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:
- освітній процес має тенденцію до розвитку;
- діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності;
- у закладі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;
- заклад підтримує свій позитивний імідж;
- створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб здобувачів освіти;
- значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);
- методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:
- підвищення якості освітніх послуг;
- підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.
Вважаючи, що наш навчальний заклад перебуває на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного здобувача освіти, тому для нашого закладу є актуальними низка питань, що акумулюються в єдиній методичній темі над якою ми продовжуємо працювати в цьому навчальному році «Створення психолого – педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, формування життєвої активності та загальної культури учнів».
- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Методична робота в школі здійснюється згідно річного плану роботи школи, відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про мови", Державної Національної програми "Освіта XXI століття", інструктивно-методичних матеріалів та нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У 2020-2021 н.р. школа продовжить роботу над науково-методичною проблемою «Створення оптимальних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, формування життєвої активності та загальної культури учнів» ІІІ етап Підготовка до впровадження проблемної теми. «Практичне дослідження проблеми». Для ефективної роботи над науково-методичною проблемою було сплановано роботу щодо її реалізації. Педагогічний колектив працюватиме над наступними завданнями:

Спрямування всіх напрямів внутрішньо-шкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу вчителя у контексті реалізації проблемного питання.
1.Продовження роботи творчої групи з шкільною програмою «Обдарованість».
2.Розробка методичною радою рекомендацій
3.Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних МО, вироблення заходів стосовно їх реалізації.
4.Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:
Методична: «Сучасний урок –основа ефективного і якісного навчання».
5.Вивчення, апробація існуючого ППД.
6.Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів.
7.Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.
8.Поповнення інформаційного банка данних „Обдарованість”.
9.Розвиток ініціативи і творчості кожного педагога на впровадження результатів наукових досліджень в практику своєї роботи;
10.Апробація існуючого досвіду роботи з підвищення навчальних досягнень учнів;
11.Організація взаємовідвідувань уроків, та виховних заходів.
12.Поповнення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у навчально-виховний процес;
13.Розробка алгоритмів, пам’яток, рекомендацій для учнів щодо удосконалення навчальної діяльності на уроці;
14.Трансформування інноваційних технологій передового педагогічного досвіду в практичну діяльність щодо впровадження проблемної теми у освітній процесс.

Діяльність педагогічної ради

Традиційною формою, школою професійної майстерності є засідання педагогічних рад досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду.

З метою реалізації науково-методичної проблеми заплановано провести педагогічні ради:
- «Підсумки діяльності закладу в 2019-2020 навчальному році та пріоритетні завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році.» (Доповідач – директор школи І.М.Денисенко).
- «Освітній процес в умовах карантину: від аналізу нормативів до побудови моделі роботи». (Доповідач – заступник директора з НВР Л.О.Вербова).
- «1. «Сучасний урок –основа ефективного і якісного навчання»
2. Оцінювання досягнень учнів за всіма видами мовленнєвої діяльності на уроках англійської мови.
3. Формування критичного мислення на уроках математики у 5-6 класах.
4. Формування та вдосконалення вмінь та навичок учнів щодо збереження здоровя та життя в надзвичайних ситуаціях». (Доповідач – заступник директора з НВР Л.С.Шевченко).
- «Виховання національно-культурної ідентичності здобувачів освіти- пріоритетний напрям виховного процесу». (Доповідач – заступник директора з ВР Я.В. Поліщук). Мета: розглянути головні завдання і шляхи формування духовно-моральних та патріотичних рис особистості .

Методична рада

Науково-методичну роботу в школі очолює методична рада, до складу якої входять голови методичних комісій та досвідчені вчителі.

- Шевченко Л.С. - заступник директора з навчально-виховної роботи, голова методичної ради;

- Вербова Л.О. - заступник директора з навчально-виховної роботи;

- Поліщук Я.В. - заступник директора з виховної роботи;

- Левченко Т.М. - заслужений вчитель України;

- Стахівська Н.П. - вчитель-методист;

- Бєлозор Л.Г. - вчитель-методист;

- Квятковська Н.Ю. - вчитель-методист.

Метою діяльності методичної ради є організація та координація методичного забезпечення освітнього процесу і методичного навчання педагогічних кадрів. Методична рада працювала згідно з розробленими заходами та складеним планом.

Атестація педагогічних працівників та Програма ровитку професійної компетентності педагога

Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяє проведена у встановленому порядку атестація вчителів.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 48 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 та наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, наказу Управління освіти Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації №147 від 18.09.2020р «Про створення атестаційної комісії ІІ рівня, затвердження їх складу і проведення атестації керівних та педагогічних працівників закладів та установ освіти району в 2020-2021 навчальному році» та з метою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників закладів освіти, рівня їх фахової майстерності, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи педагогів, підвищення престижу й авторитету педагогічної праці, забезпечення ефективності освітнього процесу та посилення відповідальності за результати навчання і виховання дітей та молоді у закладі освіти буде проведено атестацію таких педагогічних працівників:
• Сторожук О.П.– вчителя початкових класів, вихователя ГПД;
• Вербової Л.О. - вчителя початкових класів;
• Меценко Т.І. - вчителя початкових класів, вихователя ГПД;
• Романчук Н.Я. - вчителя початкових класів, корекційна робота;
Лисенко М.М. - вчителя початкових класів, вихователя ГПД;
• Хавалджи Л.В.– вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури;
• Стасюк Л.В.– вчителя біології;
• Загородньої О.А. – вчителя фізичної культури, керівника гуртка;
• Бунчук Ю.О. - вчителя англійської мови;
• Ткаченко Л.І.- вчителя історії;
• Макаренка Р.М. – керівника гуртка.

Творчі звіти вчителів

В ході атестації проводяться творчі звіти вчителів.

Олімпіади, МАН, конкурси

Педагогічний колектив школи протягом 2019-2020 н.р. усю діяльність спрямував на підвищення ефективності навчально-виховного процесу й реалізацію зокрема такого напряму як покращення методичної роботи з обдарованими дітьми, розширення роботи із залучення учнів до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, МАН. Підготовка до проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін розпочинається з перших днів навчального року. У вересні 2019 року було складено план організації і проведення олімпіад з базових дисциплін на шкільному етапі. Результатом плідної роботи школи стали переможці районних предметних олімпіад з базових дисциплін.

В школі створено шкільне наукове товариство «Ерудит» учнів-членів Київської Малої академії наук учнівської молоді (Київського відділення Малої академії наук України), у якому працює 10 секцій: українська література (українська мова та література); мистецтвознавство (українська мова та література, образотворче мистецтво); зарубіжна література; історія (історія України); правознавство (основи держави і права); англійська мова, загальна біологія та біологія людини (біологія); математика; фізика; хімія.

Учні школи не лише беруть участь у роботі МАН, а й регулярно показують непогану результативність на II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Роботи наших учнів відзначалися актуальністю, науковістю, складністю, повнотою розкриття тем, аргументованістю висновків, творчістю, науковим стилем і грамотністю виконання, якістю оформлення.

Учні школи беруть участь у різноманітних Всеукраїнських конкурсах, де проявляють свої знання, здібності, таланти й обдарування. Зокрема, учень 7-Б класу Степаненко Віктор став переможцем районного етапу ХІX Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика та нагороджений дипломом ІІІ ступеня, учениця 6-А класу Тодосієнко Поліна стала переможцем ІІ (районного) етапу ІХ Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка серед учнів закладів освіти району та отримала диплом ІІІ ступеня, учні 5-Бкласу Мітюшкін Ярослав (ІІм) та Вертепна Діана (ІІІм) стали переможцями Всеукраїн ської олімпіади «Всеосвіта Весна - 2020" та були нагороджені дипломами.

Список переможців олімпіад і МАН можна переглянути у рубриці "Навчальний процес", сторінки 9-11.

Методичні комісії

Провідною формою організації науково-методичної роботи в школі є робота методичних комісій. Результатом їх діяльності є удосконалення професійної майстерності вчителів на основі діагностики та прогнозування, спрямування роботу на забезпечення потреб вчителя, надання їм реальної допомоги.

У школі функціонують методичні комісії: вчителів початкових класів (голова МК Піонт В.М.), суспільно-гуманітарних наук (голова МК Голікова Ю.А.), зарубіжної філології (голова МК Юрко О.В.), математичних наук (голова МК Завальнюк О.В.), природничих наук (голова МК Стасюк Л.В.), естетичних наук (голова МК Осипенко С.А.).

У планах роботи методичних комісій відображаються:
- результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема стан виконання навчальних програм,
- рівень і якість навчальних досягнень учнів,
- основні напрямки роботи, що випливають із завдань розбудови національної системи освіти,
- аналіз стану навчально-виховного процесу,
- перелік засідань МК, що зроблено, запроваджено у практику роботи з теми, яке коло завдань окреслено,
- проведення шкільних заходів (конкурсів, тижнів, олімпіад тощо)
- форми роботи з учнями, які потребують особливої уваги та з обдарованими учнями.

Кожна МК створила портфоліо своєї діяльності.

Інноваційна діяльність

Впровадження інноваційних педагогічних технологій вчителями сзш №26 м.Києва

Педагогічна технологія – один із спеціальних напрямків педагогічної науки (прикладна педагогіка), покликаний забезпечити досягнення певних завдань, підвищувати ефективність навчально-виховного рівня, гарантувати його високий рівень.

Педагогічні інновації - результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних проблем.

Тому інструментом створення якісно нової освіти є інноваційна діяльність, а саме: пошук нових моделей, відхід від традиційних методів та впровадження інновацій у навчально-виховний процес, що сприяють подоланню консерватизму і виявленню нових творчих можливостей учителів. Робота школи спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, досягнення оптимальних результатів освіти, виховання і розвитку майбутнього громадянина.

У школі використовуються:
• Технологія традиційного навчання;
• Технологія проблемного навчання;
• Ігрові технології навчання;
• Технологія особистісно орієнтованого навчання;
• Технологія розвивального навчання;
• Технологія розвитку критичного мислення;
• Інформаційно-комунікаційні технології;
• Технологія інтерактивного навчання;
• Проектна технологія;
• Модульне навчання;
• Технології дистанційного навчання.

Технології дистанційного навчання


Дистанційна освіта стала справжньою новацією 21 століття.
Завдання сучасного вчителя загальноосвітньої школи – розвивати у школярів пізнавальну потребу, навчити школяра вчитися самостійно, тобто знати, як здобувати знання самотужки, вміти використовувати їх у нестандартній ситуації. Саме тому впровадження в навчальний процес елементів дистанційного навчання є найважливішим етапом освітнього розвитку учнів СЗШ №26.
У дистанційному навчанні використовують традиційні форми навчання, тільки дещо модифіковані та інноваційні: деякі з них, які найбільше використовуються вчителями закладу для організації освітнього процесу в умовах карантину:
• сайт школи ( для викладу навчального матеріалу);
• Viber( для зворотнього зв’язку індивідуальної роботи із здобувачами освіти, батьками дітей).
• Електронна пошта –яка забезпечувала передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У освітньому процесі електронна пошта використовувалась для організації спілкування викладача й учня (встановлення зворотнього зв’язку, а також учнів між собою.
• Форум – використовувався для спілкування вчителів закладу й учнів у дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі. Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проектом, створювалися форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для даної групи завдання, потім – обговорення загальної проблеми проекту усіма учасниками навчального процесу (веб-конференція).
• Чат – Вчителі школи використовували у своїй роботі кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат більше всього використовували для спілкування за допомогою голосу, що під час вивчення іноземної мови у дистанційній формі.
• Відеоконференції на платформі ZOOM – це конференція реального часу в on-line режимі. Найбільш поширеним засобом дистанційного навчанняв закладі було проведення конференцій. Для якісного та ефективного проведення відеоконференції, вчителі ретельно готовились: створювали, своєчасно розміщували інформацію на сайті і здійснювали розсилку за списком. Відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених класах», коли учні і викладач знаходяться на відстані. Отже, обговорення й прийняття рішень, дискусії, захист проектів відбуваються у режимі реального часу. Вчителі і учні бачили один одного, вчитель мав можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом.
• Учителі брали участь у вебінарах на платформах «Всеосвіта», «Освіторія», «Едера», «Прометеус» та отримали сертифікати за участь, грамоти за активне використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній роботі.
• Середовище Classroom дозволяло організувати онлайн навчання, використовуючи відео, текстову та графічну інформацію, різні додатки Google. Вчитель мав можливість контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання.
Інтернет-навчання як основа безперервної освіти націлене на оволодіння школярами навичок самостійної освітньої роботи, на формування в учнів ключових компетентностей.
Специфіка Інтернет-навчання, що базується на телекомунікаційних технологіях, Інтернет-ресурсах і послугах, впливає на способи відбору і структуризації змісту, способи реалізації тих чи інших методів і організаційних форм навчання, що суттєво впливає на функціонування всієї системи. Учень відбирає й оброблює інформацію, висуває гіпотези, приймає рішення, спираючись на власні роздуми, власне бачення проблеми. У центрі пізнання знаходиться проблема, яка вимагає роботи думки для її розв’язання. Пізнавальна, мисленнєва діяльність індивіда дозволяє йому виходити за рамки отриманої інформації, будувати нове знання. Роль мережевого викладача полягає в тому, щоб допомогти учням, стимулювати їх до самостійних роздумів, відкриттів, новим поглядам на досліджуване явище, предмет. Водночас учитель і учень залишаються учасниками цього процесу в активному діалозі.
Інтерактивні технології дають можливість:
• Забезпечити глибину вивчення змісту. Учні освоюють усі рівні пізнання.
• Змінюється роль учнів. Учні активно приймають важливі рішення щодо процесу навчання.
• Змінюється основне джерело мотивації навчання. Це інтерес самого учня.
• Значно підвищується роль особистості педагога. Педагог більше розкривається перед учнями.

Педагогічні інновації пов’язані сьогодні із застосуванням інтерактивних методів у навчальній та виховній діяльності вчителя. Одне із головних завдань інтерактивного навчання – це створення комфортних умов навчання, за яких кожен учасник процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність.

Творчий колектив школи плідно працює над втіленням педагогічних технологій. Щороку, як підсумок роботи, кожна методична комісія звітує про заходи щодо впровадження передових освітніх технологій.

Практичною реалізацією інноваційної діяльності стало проведення наступних заходів:
• тижні творчої майстерності вчителів;
• педагогічний тренінг «Використання методу проектів на уроках математичних дисциплін» (Завальнюк О.В.);
• організація учнівської пошуково-дослідницької роботи (Голікова Ю.А., Стахівська Н.П., Стасюк Л.В., Утєнкова І.В., Гордієнко О.С.);
• семінар-практикум «Впровадження особистісно зорієнтованого підходу як концептуального орієнтиру розвитку якості освіти» (Дем’янюк Р.А.);
• семінар «Активізація і розвиток комунікативних навичок на уроках у початкових класах через застосування інформаційно-комунікаційних технологій» (Піонт В.М.);
• аукціон педагогічних ідей «Професійно проведений урок – шлях до якості знань учнів» (Завальнюк О.В.);
• творча майстерня «Розвиток творчих здібностей учнів та формування ціннісних відношень до здоров’я, праці на уроках естетичних наук»;
• семінар-практикум «Проблема формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умов» (Голікова Ю.А.);
• обмін досвідом «Створення банку методичних знахідок: мультимедійних уроків, презентацій» (Піскун С.П., Вербова Л.О.);
• презентація з досвіду роботи вчителів «Проектна діяльність вчителя і учня»;
• семінар-практикум «Практика проведення сучасного уроку з використанням інформаційних технологій» (Шевченко Л.С.);
• педагогічний форум «Вплив інноваційних процесів та між предметних зв’язків на якість знань учнів» (Осадча Н.В.);
• презентація творчих проектів з проблеми школи вчителями, які атестуються.

 
Середня загальноосвітня школа №26 м.Києва
телефон: 497-73-22 || E-mail: szh26@ukr.net
Шкільна вітальня || Історія школи || Учням || Батькам || Наші контакти